nehir 89 par��a deniz saten sand��kl�� ��.k.b. tak��m��