karaca nil new elegance 12 ki��ilik 84 par��a ��atal ka����k b����ak tak��m��