kahramanlar ya��mur ah��ap mega boy ��aydanl��k tak��m�� d 1051 a