chery kahverengi kalpli tav��an puanl�� 11 par��a hastane ����k���� seti