bayev alt��n tozlu bakalit sapl�� granit ��aydanl��k 200470 siyah alt��n