akba 12 par��a ��ay tak��m�� 451 391 ag��z cidar alt��n r��m 19