akba 12 par��a ��ay tak��m�� 451 138 ag��z cidar alt��n r��m 13